Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau mis Ionawr:

Trefniadau mis Ionawr:

6th January 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ysgolion yn ailagor yn llawn tan o leiaf y 18fed o Ionawr.

Bydd angen i ddysgu ar lein ddigwydd yn awr. Rydym eisoes wedi rhannu'r ddolen angenrheidiol i'r platfform dysgu ar gyfer pob dosbarth trwy Schoop.

Efallai na fydd rhai rhieni/gwarcheidwaid sy'n weithwyr allweddol wedi gwneud cais am le yn yr Hwb am wythnos gyntaf y tymor ond efallai y bydd angen iddynt ddefnyddio’r ddarpariaeth hon yn ystod yr wythnosau nesaf. Os ydych chi'n credu bod eich plentyn / plant yn gymwys i gael lle, cwblhewch yr holiadur trwy ddilyn y ddolen isod erbyn 1pm ar y 7fed o Ionawr. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl hyn yn cael eu hystyried. Byddwn yn cysylltu trwy e-bost i gadarnhau a yw'ch plentyn / plant yn gymwys i ddod. Dim ond os nad oes dewis arall arall y dylid defnyddio'r ddarpariaeth Hwb.

Nodwch mai dim ond gofal plant yr ydym yn ei ddarparu. Ni fydd unrhyw addysgu ffurfiol. Darperir gliniaduron i ddisgyblion gael mynediad i'r wefan dysgu. Y flaenoriaeth i ni i gyd ar hyn o bryd yw aros adref i weithio lle bo hynny'n bosibl a lleihau'r risg o drosglwyddo haint drwy gymysgu ag eraill y tu allan i'n cartref.

Cofiwch hefyd y gellir cysylltu â ni ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio’r adran ‘Cysylltwch â ni’ ar wefan yr ysgol os na allwch gysylltu dros y ffôn. Byddwch yn derbyn ymateb yn gyflym.

Diolch yn fawr.