Croeso i Wefan Ysgol Gymraeg Cwmbrân

Ymarfer y ffidil yn yr ystafell gerdd newydd

Ein gweledigaeth yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw darparu ysgol lle mae plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a'r gymuned yn medru gweithio gyda'i gilydd i gynnig awyrgylch groesawgar, diogel, gofalus a gweithgar i bob unigolyn.

Gweledigaeth TGCh: "Yn Ysgol Gymraeg Cwmbrn mae sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn rhan hanfodol o'n llwyddiant wrth i ni fyw, gweithio a chwarae yn yr unfed ganrif ar hugain."

Ceisiwn ddathlu ein llwyddiannau gyda'n gilydd fel cymuned ysgol gyda phob unigolyn yn werthfawr ac yn cael parch. Ceisiwn annog yn yr holl gymuned ysgol barch at ein hiaith a'n treftadaeth ein hunain yn ogystal ag ieithoedd a diwylliannau eraill.

Dewch i ddarfanfod mwy am ein hysgol ni

Staff a'r Athrawon

Mae 17 o athrawon, 16 cynorthwy-ydd ac un prifathro yn gweithio yn yr ysgol. Dewch i gwrdd â'r staff a'r athrawon:
Y Staff a'r Athrawon

Galeri Lluniau

Yr ydym yn aml yn uwchlwytho lluniau o ddigwyddiadau sydd yn digwydd yn yr ysgol. Yr ydym hefyd yn uwchlwytho lluniau o ymweliadau addysgol:
Galeri Lluniau

Cyhoeddiadau

Gwasanaeth Nadolig Cyfnod Allweddol 2:
Dyma nodyn ich hatgoffa bod ein gwasanaeth Nadolig ar nos Fercher, Rhagfyr 10fed yn Eglwys St. Gabriel am 6 or gloch. Gofynnwn yn garedig ir disgyblion fod yno erbyn 5:30 os gwelwch yn dda. Darllenwch fwy

Gala Nofio'r Urdd:
Llongyfarchiadau mawr i bawb gymerodd rhan yn y gala wythnos diwethaf. Darllenwch fwy

Gweithdy gyda'r awdures, Eurgain Haf.
Mae dosbarth Miss Passmore wedi bod yn darllen y llyfr 'Yr Allwedd Aur' ers mis Medi. Darllenwch fwy